IMMERWATER S V4

Kod produktu Nazwa Karta techniczna Instrukcja Deklaracja zgodności 
3.029427 IMMERWATER 190 S V4
3.029428 IMMERWATER 300 S V4

 

AUDAX - POMPA CIEPŁA TYPU MONOBLOK

Kod produktu  Nazwa Karta techniczna Instrukcja obsługi
Deklaracja zgodności 
3.027809 AUDAX 6
3.027810
AUDAX 8
3.027811
AUDAX 12
3.028238 AUDAX 16 MONO
3.027812 AUDAX 16
3.025563 AUDAX 18
3.026940 AUDAX 21

 

MAGIS PRO - pompy ciepła typu Split

Kod produktu  Nazwa Karta techniczna Instrukcja - jednostka wewnętrzna
Instrukcja - jednostka zewnętrzna Deklaracja zgodności 
3.025694 MAGIS PRO 5 ERP
3.025695  MAGIS PRO 8 ERP
3.025696  MAGIS PRO 10 ERP

 

MAGIS COMBO - system hybrydowy

Kod produktu  Nazwa Karta techniczna Instrukcja - jednostka wewnętrzna
Instrukcja - jednostka zewnętrzna Deklaracja zgodności 
3.027234 MAGIS COMBO 5
3.027235
MAGIS COMBO 8
3.027236
MAGIS COMBO 10
3.027237 MAGIS COMBO 5 PLUS
3.027238 MAGIS COMBO 8 PLUS
3.027239 MAGIS COMBO 10 PLUS

 

IMMERWATER V3

Kod produktu Nazwa Karta techniczna Instrukcja Deklaracja zgodności 
IW-190V3 IMMERWATER 190 V3
IW-300V3 IMMERWATER 300 INOX V3