Obowiązek informacyjny Kariera

Administratorem Państwa danych osobowych jest Immergas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93 – 231) przy ul. Dostawczej 3a, adres e-mail: biuro@immergas.pl, numer telefonu 426493600, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 88187, legitymującą się numerem NIP: 7291767482, REGON: 471398160, o kapitale zakładowym w wysokości 400,000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z art. 221 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.
Podstawą przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 221 Kodeksu Pracy , art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

1. Administrator może przekazywać Państwa dane następującym odbiorcom:
- Podmiotom dostarczającym oprogramowanie dla nas.
- Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu oraz danych osobowych dla Administratora

Administrator przekazuje Państwa dane osobowe odbiorcom spoza EOG , w ramach korzystania przez Administratora z infrastruktury informatycznej.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.