INFORMACJA
O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

IMMERGAS POLSKA SPÓŁKA Z O.O., zgodnie z art. 39 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688), informuje Klientów o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
1. Spółka IMMERGAS jest zobowiązana do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elek¬trycznego i elektronicznego w ilościach i w ro¬dzaju zgodnych ze sprzedawanym nowym urządze¬niem
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przekazać do uprawnionego punktu zbierania tego rodzaju odpadów - lista funkcjonujących punktów zbierania umieszczana jest na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzą¬cy z gospodarstw domowych, którego żaden z ze¬wnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, może również zostać nieodpłatnie pozostawiony we wszystkich jednostkach handlu detalicznego posiadających po¬wierzchnię sprzedaży poświęconą sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wyno¬szącą co najmniej 400 m2, bez konieczności zakupu nowego urządzenia
4. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elek¬trycznego i elektronicznego łącznie z innymi od¬padami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gro¬madzenie tego rodzaju odpadów
5. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawie¬rać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
6. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość bezpośredniego przekazywania tego rodzaju odpadów do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych i szkodliwych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w miejscach do tego nieprzewidzianych i nieprzystosowanych