WARUNKI GWARANCJI KOTŁÓW IMMERGAS

1. Immergas Polska Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych, zobowiązując się jednocześnie - w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym – do ich usunięcia na swój koszt poprzez naprawę lub wymianę wadliwych podzespołów.


2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia (lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty zakupu).


3. Wszelkich prac w okresie obowiązywania gwarancji, wynikających z obsługi serwisowej urządzenia może dokonywać jedynie Serwisant Immergas legitymujący się ważną akredytacją (zwany w dalszej treści Serwisantem).
Aktualna lista akredytowanych firm serwisowych dostępna jest na stronie internetowej www.immergas.pl.
Firmy te są niezależnymi podmiotami gospodarczymi, z którymi Gwarant współpracuje w oparciu o umowę świadczenia usług i za działania którego nie ponosi odpowiedzialności. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące pracy Serwisantów należy zgłaszać pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: serwis@immergas.pl.


4. Gwarancja na kocioł Immergas obowiązuje wyłącznie w przypadku:
a) zainstalowania kotła zgodnie z obowiązującymi w Polce przepisami i normami przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia;
b) dokonania pierwszego uruchomienia kotła wraz z regulacją przez Serwisanta, potwierdzonego odpowiednim wpisem do karty gwarancyjnej;
c) wykonania odpłatnego przeglądu kotła przez Serwisanta, pomiędzy 10 a 12 miesiącem eksploatacji (licząc od daty pierwszego uruchomienia), potwierdzonego odpowiednim wpisem do karty gwarancyjnej.


5. Okres gwarancji może być wydłużony do 60 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia (lecz nie dłużej niż 66 miesięcy od daty zakupu), pod warunkiem:
a) spełnienia warunków zawartych w punkcie 4;
b) rejestracji urządzenia na stronie internetowej www.immergas.pl w terminie do 24 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia;
c) wykonania okresowych odpłatnych przeglądów kotła przez Serwisanta raz w roku (lecz nie później niż 12 miesięcy od poprzedniego przeglądu), potwierdzonych odpowiednimi wpisami do karty gwarancyjnej.


6. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.


7. Gwarancja obejmuje urządzenia użytkowane w miejscu, gdzie dokonano jego pierwszego uruchomienia przez Serwisanta.


8. Dopuszcza się sprawdzenie szczelności i poprawności pracy instalacji przez Instalatora, w postaci zasilenia w media i chwilowego załączenia kotła bez jakichkolwiek regulacji, pod warunkiem zachowania wymagań zawartych w pkt. 9 lit. a÷c.


9. Pierwsze uruchomienie kotła może być wykonane gdy:
a) kocioł jest prawidłowo podłączony do instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej i przewodów powietrzno-spalinowych;
b) instalacja gazowa jest wykonana i sprawdzona pod względem szczelności, odpowietrzona i odebrana przez upoważnioną osobę, spełniającą określone ustawowo wymagania;
c) instalacja centralnego ogrzewania została pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (wypłukana), jest napełniona czynnikiem grzewczym i sprawdzona pod względem szczelności przez wykonawcę instalacji.
W przypadku nie spełnienia powyższych warunków Serwisant ma prawo do odstąpienia od obowiązku uruchomienia urządzenia. Koszty dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowego działania kotła wraz z instalacją grzewczą ponosi użytkownik.


10. Pierwsze uruchomienie kotła przez Serwisanta obejmuje:
a) sprawdzenie prawidłowości podłączenia urządzenia do instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej i przewodów powietrzno-spalinowych;
b) regulację parametrów kotła;
c) sprawdzenie zadziałania zabezpieczeń kotła;
d) instruktaż Użytkownika w zakresie eksploatacji urządzenia.


11. Koszt usługi w zakresie pierwszego uruchomienia pokrywa:
a) dla kotłów kondensacyjnych - producent;
b) dla kotłów klasycznych - użytkownik.
Koszty dojazdu Serwisanta do urządzenia, podłączenia dodatkowych akcesoriów oraz kontrola i ewentualne regulacje instalacji centralnego ogrzewania nie wchodzą w zakres pierwszego uruchomienia i obciążają użytkownika.


12. Serwisant dopuszcza urządzenie do eksploatacji i potwierdza rozpoczęcie gwarancji pod warunkiem:
- zainstalowania kotła zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami, potwierdzone odpowiednimi protokołami odbioru;
- podłączenia kotła do zamkniętej instalacji c.o.;
- zainstalowania odpowiednich atestowanych filtrów siatkowych na podłączeniach kotła do instalacji centralnego ogrzewania, na zasilaniu kotła wodą użytkową, na zasilaniu kotła gazem. Przed i za filtrami wodnymi muszą znajdować się zawory odcinające;
- podłączenia kotła do sprawnie wykonanych i działających instalacji wodnej, gazowej, elektrycznej oraz powietrzno-spalinowej.
Kocioł przystosowany do zasilania gazem płynnym może być zasilany wyłącznie propanem technicznym, ze zbiornika lub baterii zbiorników gazu usytuowanych na zewnątrz budynku.


13. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego transportu lub przechowywania;
- uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu, a w szczególności uszkodzeń mechanicznych;
- urządzenia użytkowanego niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
- urządzenia, w którym dokonano ingerencji, przeróbek i napraw przez osoby nie posiadające autoryzacji Immergas Polska,
- uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwych parametrów napięcia elektrycznego i przepięć elektrycznych;
- uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego ciśnienia gazu zasilającego kocioł;
- uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników atmosferycznych i zdarzeń losowych (np. uszkodzeń będących szkodami górniczymi lub do których doszło w wyniku pożaru, zalania, katastrofy budowlanej, trzęsienia ziemi, huraganu, tornada, zamieci śnieżnej, zamieszek, aktów terrorystycznych oraz działań wojennych);
- podzespołów ulegających naturalnemu eksploatacyjnemu zużyciu takich jak: anoda zasobnika c.w.u., elektrody, izolacje termiczne palnika, uszczelnienia, wkład zaworu bezpieczeństwa; w przypadku stwierdzenia ich zużycia i konieczności wymiany koszt części i usługi ponosi użytkownik;
- czynności konserwacyjnych takich jak: usuwanie zanieczyszczeń (szczególnie osadów wapiennych, brudu, kurzu, tłuszczu etc.), smarowanie elementów ruchomych, odblokowanie po zadziałaniu zabezpieczenia;
- sytuacji, w których nie stwierdzono wady urządzenia w trakcie wizyty Serwisanta.


14. Warunkiem dokonania naprawy w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią sprzedawcy.


15. Naprawa urządzenia będzie dokonana niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady do akredytowanej firmy serwisowej. W wyjątkowych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzania części zamiennych od producenta, o czym użytkownik zostanie poinformowany przy zamawianiu części.


16. Na wymienione w ramach gwarancji części i podzespoły kotła (z wyjątkiem części, które uległy naturalnemu eksploatacyjnemu zużyciu) przysługuje 24 miesięczny okres gwarancyjny na warunkach określonych w niniejszej gwarancji.


17. Czynności serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją i okresową regulacją urządzenia wykonywane będą na koszt użytkownika.


18. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe lub zwrot gotówki w przypadku stwierdzenia przez Serwisanta wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia.


19. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


20. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

Formularz