Informacja dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Udostępnij wpis —

W myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 poz. 1893 ze zm.) informujemy, że:

1. Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno gromadzić z innymi odpadami, o czym mówi zamieszczony poniżej symbol oznaczający obowiązek selektywnego gromadzenia tego rodzaju odpadów.

2. Produkty elektryczne i elektroniczne zawierają liczne elementy charakteryzujące się właściwościami trującymi i toksycznymi. Zawarte w urządzeniach substancje niebezpieczne, po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenia dla organizmów żywych.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przekazać do uprawnionego punktu zbierania tego rodzaju odpadów – lista funkcjonujących punktów zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego na terenie miasta Łodzi została umieszczona poniżej.

4. Publicznie dostępny wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, dostępny na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista.

5. Dystrybutor jest zobowiązany do nieodpłatnego odbioru w punkcie sprzedaży i w miejscu dostawy zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju np.: za zakupiony komputer można oddać tylko stary komputer.

6. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt dostarczony.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, może również zostać nieodpłatnie pozostawiony we wszystkich jednostkach handlu detalicznego posiadających powierzchnię sprzedaży poświęconą sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wyno­szącą co najmniej 400 m2, bez konieczności zakupu nowego urządzenia.

8. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość bezpośredniego przekazywania tego rodzaju odpadów do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych i szkodliwych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscach do tego nieprzewidzianych i nieprzystosowanych.

9. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:

a) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

b) prowadzącym zakład przetwarzania;

c) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422 oraz z 2018 r. poz. 650).

10. Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.

Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Łódź:

– Remondis Electrorecycling, ul. Pryncypalna 132/134; 90-373 Łódź

– Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź, ul. Zbąszyńska 6; 91-342 Łódź

– Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o., ul. Zamiejska 1; 93-468 Łódź

– Firma Handlowo – Usługowa DEREWENDA Henryk Derewenda, Oddział w Łodzi, ul. Świętojańska 8a; 93-493 Łódź

– PSZOK Zamiejska, ul. Zamiejska 1; 93-468 Łódź

– PSZOK Kasprowicza, ul. Kasprowicza10; 92-781 Łódź

– PSZOK Graniczna, ul. Graniczna 2; 93-428 Łódź

Analogiczne informacje o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie innych miejscowości niż Łódź, znajdują się na stronach internetowych właściwych miejscowo gmin oraz / lub w biuletynach informacji publicznej tych gmin.