Najczęściej zadawane pytania

Nie wiesz, jak przedłużyć gwarancję?
Czy przegląd kotła jest odpłatny?
A może na Twoim kotle pojawił się błąd E10?

Weź sprawy w swoje ręce! Nie czekaj, odpowiedź na Twoje pytanie najprawdopodobniej znajduje się tutaj.

Gwarancja Immergas – warunki, przedłużenie, odzyskanie gwarancji

 1. Immergas Polska Sp. z o.o. (zwana w dalszej treści „Immergas” lub „Gwarant”) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych, zobowiązując się jednocześnie -w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym – do ich usunięcia na swój koszt poprzez naprawę lub wymianę wadliwych podzespołów.
 2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia urządzenia (lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od daty zakupu).
 3. Wszelkich prac w okresie obowiązywania gwarancji, wynikających z obsługi serwisowej urządzenia może dokonywać jedynie Serwisant Immergas legitymujący się ważną akredytacją (zwany w dalszej treści „Serwisantem”). Aktualna lista akredytowanych firm serwisowych dostępna jest na stronie internetowej www.immergas.pl. Firmy te są niezależnymi podmiotami gospodarczymi, z którymi Gwarant współpracuje w oparciu o umowę świadczenia usług i za działania którego, z wyjątkiem czynności podejmowanych w ramach usunięcia zgłoszonych wad, nie ponosi odpowiedzialności. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące pracy Serwisantów należy zgłaszać pisemnie lub pocztą elektroniczną
  na adres e-mail: serwis@immergas.pl.
 4. Gwarancja na kocioł Immergas obowiązuje wyłącznie w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
  a) zakupienia kotła przez Użytkownika bądź Instalatora w punkcie sprzedaży posiadającym ważną Akredytację Immergas (lista akredytowanych punktów na stronie www.immergas.pl);
  b)zainstalowania kotła zgodnie z obowiązującymi w Polce przepisami i normami przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia;
  c) dokonania przez Serwisanta pierwszego uruchomienia kotła wraz z regulacją, potwierdzonego odpowiednim wpisem do karty gwarancyjnej;
  d) wykonania przez Serwisanta odpłatnego przeglądu kotła, pomiędzy 10 a 12 miesiącem eksploatacji (licząc od daty pierwszego uruchomienia), potwierdzonego odpowiednim wpisem do karty gwarancyjnej.
 5. Okres gwarancji może być wydłużony do 60 miesięcy od daty jego pierwszego uruchomienia (lecz nie dłużej niż 66
  miesięcy od daty zakupu), pod warunkiem wypełnienia łącznie następujących kryteriów:
  a) spełnienia warunków zawartych w punkcie 4;
  b) rejestracji urządzenia na stronie internetowej www.immergas.pl w terminie do 24 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia;
  c) wykonania okresowych odpłatnych przeglądów kotła przez Serwisanta raz w roku (lecz nie później niż 12 miesięcy od poprzedniego przeglądu), potwierdzonych odpowiednimi wpisami do karty gwarancyjnej.
 6. Gwarancją objęte są urządzenia zakupione w Polsce i obowiązuje ona wyłącznie na terenie Polski.
 7. Gwarancja obejmuje urządzenie użytkowane w miejscu, gdzie dokonano jego pierwszego uruchomienia przez Serwisanta.
 8. Dopuszcza się sprawdzenie szczelności i poprawności pracy instalacji przez Instalatora, w postaci zasilenia w media i chwilowego załączenia kotła bez jakichkolwiek regulacji, pod warunkiem zachowania wymagań zawartych w pkt. 9
 9. Pierwsze uruchomienie kotła może być wykonane gdy:
  a) kocioł jest prawidłowo podłączony do instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej i przewodów powietrzno-spalinowych;
  b) instalacja gazowa jest wykonana i sprawdzona pod względem szczelności, odpowietrzona i odebrana przez upoważnioną osobę, spełniającą określone ustawowo wymagania;
  c) instalacja centralnego ogrzewania została pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (wypłukana), jest napełniona czynnikiem grzewczym i sprawdzona pod względem szczelności przez wykonawcę instalacji.
  W przypadku niespełnienia powyższych warunków Serwisant ma prawo do odstąpienia od obowiązku uruchomienia urządzenia. Koszty dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowego działania kotła wraz z instalacją grzewczą ponosi użytkownik.
 10. Pierwsze uruchomienie kotła przez Serwisanta obejmuje:
  a) sprawdzenie prawidłowości podłączenia urządzenia do instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej i przewodów powietrzno-spalinowych;
  b) regulację parametrów kotła;
  c) sprawdzenie zadziałania zabezpieczeń kotła;
  d) instruktaż Użytkownika w zakresie eksploatacji urządzenia.
 11. Koszt usługi w zakresie pierwszego uruchomienia kotła pokrywa Immergas.
  Koszty dojazdu Serwisanta do urządzenia, podłączenia dodatkowych akcesoriów oraz kontrola i ewentualne regulacje instalacji centralnego ogrzewania nie wchodzą w zakres pierwszego uruchomienia i obciążają Użytkownika.
 12. Serwisant dopuszcza urządzenie do eksploatacji i potwierdza rozpoczęcie gwarancji pod warunkiem:
  – zainstalowania kotła zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami, potwierdzone odpowiednimi protokołami odbioru;
  – podłączenia kotła do zamkniętej instalacji c.o.;
  – zainstalowania odpowiednich atestowanych filtrów siatkowych na podłączeniach kotła do instalacji centralnego ogrzewania, na zasilaniu kotła wodą użytkową, na zasilaniu kotła gazem. Przed i za filtrami wodnymi muszą znajdować się zawory odcinające;
  – podłączenia kotła do sprawnie wykonanych i działających instalacji wodnej, gazowej, elektrycznej oraz powietrzno-spalinowej.
  Kocioł przystosowany do zasilania gazem płynnym może być zasilany wyłącznie propanem technicznym, ze zbiornika lub baterii zbiorników gazu usytuowanych na zewnątrz budynku.
 13. Gwarancja nie obejmuje:
  – uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego transportu lub przechowywania;
  – uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu, a w szczególności uszkodzeń mechanicznych;
  – urządzenia użytkowanego niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
  – urządzenia, w którym dokonano ingerencji, przeróbek i napraw przez osoby nie posiadające autoryzacji Immergas,
  – uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwych parametrów napięcia elektrycznego i przepięć elektrycznych;
  – uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego ciśnienia gazu zasilającego kocioł;
  – uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników atmosferycznych i zdarzeń losowych (np. uszkodzeń będących szkodami górniczymi lub do których doszło w wyniku pożaru, zalania, katastrofy budowlanej, trzęsienia ziemi, huraganu, tornada, zamieci śnieżnej, zamieszek, aktów terrorystycznych oraz działań wojennych);
  – podzespołów ulegających naturalnemu eksploatacyjnemu zużyciu takich jak: anoda zasobnika c.w.u., elektrody, izolacje termiczne palnika, uszczelnienia, wkład zaworu bezpieczeństwa; w przypadku stwierdzenia ich zużycia i konieczności wymiany koszt części i usługi ponosi Użytkownik;
  – czynności konserwacyjnych takich jak: usuwanie zanieczyszczeń (szczególnie osadów wapiennych, brudu, kurzu, tłuszczu etc.), smarowanie elementów ruchomych, odblokowanie po zadziałaniu zabezpieczenia;
  – uszkodzeń powstałych na skutek pracy urządzenia z czynnikiem grzewczym, wodą użytkową, gazem zasilającym lub powietrzem niespełniającymi wymogów opisanych w instrukcji obsługi, normach oraz przepisach obowiązujących na terenie Polski;
  – sytuacji, w których nie potwierdzono zgłoszonej uprzednio wady urządzenia w trakcie wizyty Serwisanta.
 14. Warunkiem realizacji roszczeń w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu opatrzonego datą sprzedaży.
 15. Naprawa urządzenia będzie dokonana niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady do Serwisanta. W wyjątkowych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzania części zamiennych od producenta, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy zamawianiu części.
 16. Na wymienione w ramach gwarancji części i podzespoły kotła (z wyjątkiem części, które uległy naturalnemu eksploatacyjnemu zużyciu) przysługuje 24 miesięczny okres gwarancyjny, nie krótszy jednak niż okres gwarancji na kocioł ustalony zgodnie z postanowieniami pkt. 4 albo 5 niniejszych Warunków Gwarancji.
 17. Czynności serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją i okresową regulacją urządzenia nie są objęte gwarancją i wykonywane będą każdorazowo na koszt i zlecenie Użytkownika.
 18. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe lub zwrot środków pieniężnych w przypadku stwierdzenia przez Serwisanta wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia.
 19. Poprzez naprawę istotną urządzenia rozumie się naprawę podzespołów urządzenia w ramach jednego zgłoszenia, których łączna wartość przekracza 35% wartości urządzenia ustalonej według cen katalogowych obowiązujących w dniu naprawy. W przypadku braku możliwości ustalenia wartości urządzenia bierze się pod uwagę wartość urządzenia o parametrach zbliżonych.
 20.  W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 21. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
 1. Immergas Polska Sp. z o.o. (zwana w dalszej treści „Immergas” lub „Gwarant”) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych, zobowiązując się jednocześnie — w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym — do ich usunięcia na swój koszt poprzez naprawę lub wymianę wadliwych podzespołów.
 2. Okres gwarancji na pompy ciepła rozpoczyna się od dnia pierwszego uruchomienia urządzenia w miejscu stałego montażu, lecz nie później niż 6 miesięcy od daty zakupu i wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji może być wydłużony do 60 miesięcy od dnia pierwszego uruchomienia (lecz nie dłużej niż 66 miesięcy od daty zakupu) pod warunkiem wypełnienia łącznie kryteriów zawartych w punktach 4 i 5.
 3. Wszelkich prac w okresie obowiązywania gwarancji, wynikających z obsługi serwisowej urządzenia może dokonywać jedynie osoba posiadająca aktualne uprawnienia do obsługi pomp ciepła Immergas (zwana w dalszej treści Serwisantem). Aktualna lista uprawnionych firm serwisowych dostępna jest na stronie internetowej www.immergas.pl. Firmy te są niezależnymi podmiotami gospodarczymi, z którymi Gwarant współpracuje w oparciu o umowę świadczenia usług i za działania którego nie ponosi odpowiedzialności. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące pracy Serwisantów należy zgłaszać pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: serwis@immergas.pl.
 4. Gwarancja na urządzenie obowiązuje wyłącznie w przypadku:
  a) zainstalowania zgodnie z obowiązującymi w Polce przepisami i normami przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia;
  b) dokonania pierwszego uruchomienia wraz z regulacją przez Serwisanta, potwierdzonego odpowiednim wpisem do karty gwarancyjnej;
  c) wykonania odpłatnego przeglądu przez Serwisanta, pomiędzy 10 a 12 miesiącem eksploatacji (licząc od daty pierwszego uruchomienia), potwierdzonego odpowiednim wpisem do karty gwarancyjnej.
 5. Okres gwarancji może być wydłużony do 60 miesięcy od dnia pierwszego uruchomienia (lecz nie dłużej niż 66 miesięcy od daty zakupu) pod warunkiem wypełnienia łącznie kryteriów:
  a) spełnienia warunków zawartych w punkcie 4;
  b) rejestracji urządzenia na stronie internetowej www.immergas.pl w terminie do 24 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia;
  c) wykonania okresowych odpłatnych przeglądów urządzenia przez Serwisanta odpowiednio po 2, 3 oraz 4 roku eksploatacji (do 12 miesięcy licząc od daty ostatniego przeglądu), potwierdzonych odpowiednimi wpisami do karty gwarancyjnej.
 6. Gwarancją objęte są urządzenia zakupione w Polsce i obowiązuje ona wyłącznie na terenie Polski.
 7. Gwarancja obejmuje urządzenia użytkowane w miejscu, gdzie dokonano jego pierwszego uruchomienia przez Serwisanta.
 8. Zakres czynności wchodzących w zakres pierwszego uruchomienia znajduje się w instrukcji montażu i obsługi urządzenia.
 9. Pierwsze uruchomienie może być wykonane gdy:
  a) urządzenie jest podłączone do instalacji elektrycznej, grzewczej i czynnika chłodniczego zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami, wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi i montażu urządzenia oraz innych materiałach Producenta, jak również z ogólnymi zasadami dobrej praktyki instalatorskiej.
  b) instalacja centralnego ogrzewania została pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (wypłukana), jest napełniona czynnikiem grzewczym i sprawdzona pod względem szczelności przez wykonawcę instalacji.
 10. Pierwsze uruchomienie urządzenia przez Serwisanta obejmuje:
  a) sprawdzenie prawidłowości podłączenia urządzenia do instalacji elektrycznej, grzewczej i czynnika chłodniczego;
  b) regulację parametrów urządzenia;
  c) sprawdzenie zadziałania zabezpieczeń urządzenia;
  d) instruktaż Użytkownika w zakresie eksploatacji urządzenia.
 11. Koszt usługi w zakresie pierwszego uruchomienia pokrywa producent. Koszty dojazdu Serwisanta do urządzenia, podłączenia dodatkowych akcesoriów oraz kontrola i ewentualne regulacje instalacji centralnego ogrzewania nie wchodzą w zakres pierwszego uruchomienia i obciążają użytkownika.
 12. Gwarancja nie obejmuje:- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego transportu lub przechowywania;- uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu, a w szczególności uszkodzeń mechanicznych;- urządzenia użytkowanego niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,- urządzenia, w którym dokonano ingerencji, przeróbek i napraw przez osoby nieposiadające autoryzacji Immergas Polska, – uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwych parametrów napięcia elektrycznego i przepięć elektrycznych;- uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego ciśnienia gazu zasilającego;- uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników atmosferycznych i zdarzeń losowych (np. uszkodzeń będących szkodami górniczymi lub do których doszło w wyniku pożaru, zalania, katastrofy budowlanej, trzęsienia ziemi, huraganu, tornada, zamieci śnieżnej, zamieszek, aktów terrorystycznych oraz działań wojennych);- podzespołów ulegających naturalnemu eksploatacyjnemu zużyciu, takich jak: anoda zasobnika c.w.u., uszczelnienia, elektrody, izolacje termiczne palnika, wkład zaworu bezpieczeństwa; w przypadku stwierdzenia ich zużycia i konieczności wymiany koszt części i usługi ponosi użytkownik;- czynności konserwacyjnych takich jak: usuwanie zanieczyszczeń (szczególnie osadów wapiennych, brudu, kurzu, tłuszczu etc.), smarowanie elementów ruchomych, odblokowanie po zadziałaniu zabezpieczenia;- uszkodzeń powstałych na skutek pracy urządzenia z czynnikiem grzewczym, wodą użytkową, gazem zasilającym lub powietrzem niespełniającymi wymogów opisanych w instrukcji obsługi, normach oraz przepisach obowiązujących na terenie Polski;- sytuacji, w których nie stwierdzono wady urządzenia w trakcie wizyty Serwisanta.
 13. Warunkiem realizacji roszczeń w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu opatrzonego datą sprzedaży.
 14. Naprawa urządzenia będzie dokonana niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady do uprawnionej firmy serwisowej. W wyjątkowych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od producenta, o czym użytkownik zostanie poinformowany przy zamawianiu części.
 15. Na wymienione w ramach gwarancji części i podzespoły pompy ciepła (z wyjątkiem części, które uległy naturalnemu eksploatacyjnemu zużyciu) przysługuje 24 miesięczny okres gwarancyjny, nie krótszy jednak niż okres gwarancji na pompę ciepła ustalony zgodnie z postanowieniami pkt. 2 niniejszych Warunków Gwarancji.
 16. Czynności serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją i okresową regulacją urządzenia wykonywane będą na koszt użytkownika.
 17. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe lub zwrot środków pieniężnych w przypadku stwierdzenia przez Serwisanta wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia.
 18. Poprzez naprawę istotną urządzenia rozumie się naprawę podzespołów urządzenia w ramach jednego zgłoszenia, których łączna wartość przekracza 35% wartości urządzenia ustalonej według cen katalogowych obowiązujących w dniu naprawy. W przypadku braku możliwości ustalenia wartości urządzenia bierze się pod uwagę wartość urządzenia o parametrach zbliżonych
 19. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 20. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

Lista aktywnych serwisów Immergas znajduje się na stronie internetowej: https://www.immergas.pl/serwisy/

Przedłużenie gwarancji jest bezpłatne. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych, płatnych przeglądów.
Aby mieć możliwość przedłużenia gwarancji do maksymalnie 5 lat, należy zarejestrować urządzenie TUTAJ

Zobacz jakie to proste: Oglądam

 

Prawdopodobnie próbujesz zalogować się do Portalu Obsługi Serwisowej, który jest przeznaczony wyłącznie dla pracowników firmy oraz serwisów. Na stronie w prawym górnym Rogu jest przekierowanie do panelu klienta. Kliknij ZAREJESTRUJ SIĘ lub kliknij ZALOGUJ.

Prosimy o chwilę cierpliwości, serwisant ma 14 dni na zarejestrowanie zdarzenia w naszym systemie. Najlepiej ustawić sobie przypomnienie w telefonie o rejestracji w systemie gwarancji po 14 dniach od daty uruchomienia. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie, więc pracujemy nad lepszym.

Jak najbardziej, w celu uzyskania duplikatu należy zwrócić się do serwisu, który w Twoim imieniu wystąpi do nas z prośbą o jego wydanie, duplikat jest płatny 61,5 zł brutto. Proszę zgłosić zapotrzebowanie na duplikat karty serwisantowi. Do wystawienia duplikatu niezbędny jest numer seryjny (fabryczny) kotła – do znalezienia na tabliczce znamionowej lub opakowaniu kotła.

Aby wykonać przegląd kotła, niepotrzebne jest żadne specjalne pozwolenie. Natomiast czy przegląd kotła zostanie uznany jako przedłużający okres gwarancyjny – jest to zawsze sprawa indywidualna, wymagająca poznania opinii serwisanta o stanie kotła i wielkości opóźnienia.
W celu odzyskania gwarancji należy jak najszybciej wykonać przegląd, po jego zrobieniu napisać maila na adres: serwis@immergas.pl z prośbą o przywrócenie gwarancji.
W mailu należy podać: numer seryjny kotła, datę, kiedy powinien być zrobiony przegląd, datę, kiedy został zrobiony oraz imię i nazwisko serwisanta, który zrobił przegląd (musi to być serwisant, który posiada uprawnienia do obsługi naszych urządzeń).

Pompy ciepła

Pompa ciepła powietrze/woda typu split to urządzenie, które składa się z dwóch jednostek: jednostki zewnętrznej, która zawiera elementy układu chłodniczego — parownik, sprężarkę i zawór rozprężny oraz jednostki wewnętrznej wyposażonej pompę obiegową układu grzewczego. Skraplacz jest elementem układu chłodniczego i grzewczego — łączy, a zarazem rozdziela te dwa układy. Łączy, bo przez skraplacz jest przekazywane ciepło do układu grzewczego, rozdziela, bo fizycznie rozdziela czynnik chłodniczy „gaz” od czynnika grzewczego, jakim jest woda.
Opcjonalnie jednostka wewnętrzna może być wyposażona w dodatkową grzałkę elektryczną, która wspomaga układ.

Pompy ciepła z serii: Magis PRO V2, Magis COMBO / COMBO PLUS V2, Magis M oraz Victrix Hybrid / Hybrid PLUS spełniają normy programu Czyste Powietrze. Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy każdym produkcie można pobrać deklarację potwierdzającą spełnianie wymogów programu – https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Dowiedz się więcej https://www.immergas.pl/blog/jak-uzyskac-dofinansowanie-montazu-pomp-ciepla/

Nie, pompa typu monoblok moduł gazowy ma zamknięty w obudowie, więc podczas montażu instalator nie ingeruje w układ gazowy. Hybrydową pompę ciepła Victrix Hybrid również można zamontować bez uprawnień FGAZ.

Nie, do pracy tej pompy potrzebny przyłącze gazowy, pompa nie może pracować bez kotła.

Porady – użytkowanie, dobór, zagadnienia techniczne

Do naszych kotłów możemy podłączyć automatykę sterowania ogrzewaniem podłogowym pod warunkiem posiadania beznapięciowego styku zwarcia ON/OFF, który musimy podać do kotła pod odpowiednie styki zgodnie z instrukcją kotła.

Urządzeniem służącym do zabezpieczenia pracy kotła w sytuacji braku zasilania jest zasilacz awaryjny UPS, który powinien posiadać pełną sinusoidę, a także stałą fazę. Niespełnienie tych wymagań spowoduje nieprawidłową pracę, a nawet uszkodzenie elektroniki kotła.

Automatyka pogodowa jest już wbudowana, do aktywacji funkcji wystarczy podłączyć sondę zewnętrzną do kotła. Działanie czujnika polega tylko na pokazaniu automatyce kotła, jaka mamy temperaturę zewnętrzną.
Na podstawie tej wartości automatyka oblicza wartość temperatury czynnika grzewczego, jaka będzie dostarczana z kotła do instalacji grzewczej.
Automatyka obliczenia swoje opiera o krzywe grzewcze.

W kotle jest aktywna automatyka pogodowa, podłączono sondę zewnętrzną. Na wyświetlaczu zamiast temperatury zasilania c.o. widzimy numer krzywej grzewczej.

Im większa moc, z jaką pracuje palnik kotła, tym większe jest zużycie gazu. W przypadku kotłów z palnikami modulowanymi maksymalna moc palnika powinna być taka, aby kocioł mógł zabezpieczyć maksymalne zapotrzebowanie instalacji odbiorczej na moc.
Automatyka kotła dostosowuje moc pracy palnika do aktualnego zapotrzebowania na ciepło – tym bardziej elastycznie, im mniejsza jest jego moc minimalna. W praktyce oznacza to, że kocioł musi zapewnić niezbędną moc przy najniższych temperaturach, które nie występują przez cały sezon grzewczy a zaledwie przez jego nieznaczną część. Średnia temperatura w sezonie grzewczym w Polsce od wielu lat jest powyżej zera, zatem kocioł pracuje z mocą mniejszą niż maksymalna, a im wyższa temperatura zewnętrzna tym potrzebna moc dla utrzymania komfortu cieplnego mniejsza.
Jeżeli moc, z jaką pracuje kocioł, przewyższa moc zapotrzebowania, to ilość jego załączeń i wyłączeń wzrasta, kocioł musi pracować z wyższymi niż przy pracy ciągłej temperaturami, przez co zmniejsza się sprawność całego układu grzewczego, a co za tym idzie zużycie gazu. Reasumując: kocioł musi mieć odpowiednią moc maksymalną, aby był w stanie ogrzać budynek podczas największych mrozów, ale im moc minimalna będzie mniejsza tym lepiej będzie radził sobie z dopasowaniem do potrzeb w ciągu całego roku, co będzie skutkowało mniejszym średniorocznym zużyciem gazu.

Termokominki w większości przypadków są urządzeniami mogącymi pracować w otwartych układach grzewczych, natomiast współczesne kotły grzewcze przeznaczone są do pracy w układach zamkniętych. Dlatego też termokominek może być podłączony do instalacji pracującej z kotłem przez dodatkowy wymiennik np. Płytowy lub za pomocą wężownicy zbiornika buforowego.
W praktyce nie jesteśmy w stanie płynnie, z wystarczającą dokładnością, sterować ilością ciepła wytwarzanego przez termokominek. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie w takiej instalacji zbiornika buforowego, do którego kierowane jest ciepło z termokominka. Ze zbiornika buforowego ciepło można przekazywać na instalację w ilości odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu.
Przy instalacjach zasilanych z kotła i termokominka należy stosować rozwiązania, np. wykorzystujące bufor jako magazyn ciepła i „separator” układów zasilających, tak aby oba źródła nie zakłócały wzajemnie swojej pracy.

Kocioł gazowy jest urządzeniem, które może pracować z wieloma różnymi instalacjami mającymi wpływ na jego pracę (instalacje: c.o., c.w.u., gazowa, elektryczna, powietrzno spalinowa). Jednym z warunków długiej żywotności kotła jest spełnianie przez te instalacje, wymagań stawianych przez producenta kotła.
Następne warunki to:
• płukanie instalacji przed rozpoczęciem jej eksploatacji z zanieczyszczeń pozostałych po montażu instalacji i zalanie instalacji wodą z dodatkami zawierającymi inhibitory korozji,
• dostarczanie do spalania powietrza wolnego od zanieczyszczeń chemicznych i mechanicznych,
• przeprowadzanie raz na rok przeglądu kotła przez serwis z ważnymi uprawnieniami Immergas.

Jeżeli zużycie gazu przez kocioł gazowy odpowiada zapotrzebowaniu na ciepło, które wskazał użytkownik, a straty w przekazywaniu tej energii są ograniczone do minimum, to jedyną drogą jest ograniczenie komfortu cieplnego.
Krótko mówiąc, najprostszym rozwiązaniem jest obniżenie temperatury, do jakiej mają być ogrzane pomieszczenia. Warto pamiętać, że obniżenie żądanej temperatury o ok. 1°C to oszczędność ok. 4-7% paliwa.
Termoizolacja budynku, ograniczanie żądanej temperatury pomieszczeń i c.w.u. w czasie nieobecności użytkownika lub w nocy zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło, a więc i zużycie gazu. Izolowanie rur, którymi przekazywane jest ciepło do odbiorów, ustawienie automatyki sterującej pracą kotła na c.o. i c.w.u. tak, aby temperatura wody w kotle i c.w.u. była możliwie najniższa, ale gwarantowała komfort termiczny, pozwoli na ograniczenie strat ciepła.

Spaliny powstałe w wyniku spalania paliw węglowodorowych (gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy) zawierają duże ilości pary wodnej, która może kondensować (zmieniać stan skupienia z gazowego w ciekły) w kominie.
Dlatego też, jeżeli komin nie jest wykonany z materiałów odpornych na skutki działania kondensatu, w szacht kominowy należy wstawić przewód spalinowy wykonany z materiałów odpornych na jego działanie i w ten sposób zabezpieczyć komin przed zniszczeniem. Firma Immergas posiada w swojej ofercie kilka różnych systemów odprowadzania spalin z kotłów, które umożliwiają wykonanie instalacji kominowej praktycznie w każdym budynku.

Obecnie praca kotła sterowana jest przez elektroniczne urządzenia mikroprocesorowe. Urządzenia sterujące pracą kotła mogą być przy uruchomieniu kotła ustawione przez serwisanta, zgodnie z życzeniem użytkownika.
Dlatego pamiętajmy, aby przy instalacji lub pierwszym uruchomieniu być przygotowanym do rozmowy z instalatorem czy serwisantem. Przeanalizujemy wcześniej nasze potrzeby i zastanówmy się, jak wygląda nasze zapotrzebowanie na ciepło – czyli nasz plan tygodnia. Kiedy przebywamy w domu, a kiedy wychodzimy np. do pracy, aby uwzględnić te dane w programowaniu urządzenia.
Do każdego urządzania sterującego dołączona jest instrukcja w języku polskim, która będzie pomocna przy samodzielnym przeprogramowaniu sterownika. Informacji można także szukać na stronach producentów lub kontaktować się z nimi bezpośrednio np. za pomocą infolinii.
Finalnie obsługa użytkownika będzie sprowadzała się jedynie do włączenia pracy kotła na c.o. i wyłączenia go. Użytkownicy mogą programować żądane temperatury pomieszczeń, c.w.u. i czasy, w których te temperatury będą utrzymywane – nie są to czynności skomplikowane. Obecne rozwiązania są coraz bardziej dostosowane do naszych potrzeb – niektóre z nich można obsługiwać telefonicznie czy też przez Internet.
Natomiast obsługę serwisową, diagnostykę i programowanie zaawansowanych funkcji należy powierzyć wykwalifikowanym osobom – serwisom z ważnymi uprawnieniami producenta.

W instalacjach c.w.u. woda ogrzewana jest w wymienniku kotła lub w zasobniku c.w.u.. Po zamknięciu punktu poboru wody, woda pozostająca w rurach łączących krany z kotłem lub zasobnikiem c.w.u. nie będzie podgrzewana, a jej temperatura wyrówna się z temperaturą otoczenia. Przy ponownym odkręceniu kranu, ciepła woda pojawi się dopiero po pewnym czasie, niezbędnym do opróżnienia rur z zimnej wody.
W instalacjach c.w.u. z zasobnikami można poprowadzić dodatkową rurę cyrkulacyjną, dzięki której pod wpływem działania pompy cyrkulacyjnej, ciepła woda może krążyć w instalacji. Przez zastosowanie cyrkulacji w punktach poboru mamy prawie natychmiastowy dostęp do ciepłej wody. Warto zauważyć, że w nazewnictwie poszczególnych firm oferujących tego typu rozwiązania funkcjonują dwa określenia: cyrkulacja i recyrkulacja c.w.u. Pojęcie cyrkulacja c.w.u. i recyrkulacja c.w.u. oznaczają to samo rozwiązanie, a różnice w nazewnictwie biorą się z różnic językowych krajów producentów kotłów.
UWAGA! Cyrkulacja wody powoduje obniżanie temperatury wody w zasobniku i cykliczne uruchamianie się kotła w celu utrzymania jej na zadanym poziomie, a co za tym idzie dodatkowe zużycie gazu.

Obecnie stosowane technologie budowlane nakierowane są na ograniczenie strat ciepła budynków. Powoduje to, że zapotrzebowanie na moc dla potrzeb centralnego ogrzewania jest stosunkowo niewielkie, w przeciwieństwie jednak do potrzeb związanych z podgrzewaniem wody.
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o. występuje w sposób ciągły, natomiast zapotrzebowanie na ciepłą wodę występuje tylko w chwilach jej poboru. Opisane okoliczności tworzą sprzeczne założenia w zakresie doboru mocy kotłów dla potrzeb c.w.u. i c.o. Dlatego też najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wybór kotła z palnikiem modulowanym-jego główną cechą jest zmienna moc uzależniona od aktualnych potrzeb użytkowników. Moc maksymalna jest w stanie sprostać wymogom związanym z zapotrzebowaniem na komfort ciepłej wody, a jednocześnie niższa moc pozwala na płynne dopasowanie się do aktualnego zapotrzebowania na c.o. Dlatego im większy zakres mocy kotła, tym bardziej będzie on w stanie „dostosować się do naszych” potrzeb i być bardziej ekonomicznym. W budownictwie jednorodzinnym najczęściej stosuje się kotły o mocy do 35 kW.

Kotły jednofunkcyjne, współpracujące z zewnętrznym zasobnikiem zapewniają pełny komfort korzystania z ciepłej wody. Tego typu rozwiązania pozwalają na zgromadzenie w zasobniku ciepłej wody w ilości pozwalającej na zaspokojenie chwilowego zapotrzebowania, przekraczającego możliwości podgrzewu wody w sposób przepływowy – czyli przez kocioł dwufunkcyjny przepływowy. Co to oznacza?
W zależności od tego, jakiej wielkości mamy zasobnik np. 80,100 czy 200 l, możemy w nim zgromadzić taką ilość cieplej wody, która zapewni nam, na co dzień komfort i nie spowoduje sytuacji, w której np. biorąc prysznic, doznamy niemiłego rozczarowania w postaci zimnego strumienia. Dlatego objętość zasobnika powinna być odpowiednio dobrana i zaplanowana, uwzględniając: jednoczesne korzystanie z wody w wielu punktach w domu (np. wanna prysznic, kuchnia), czas trwania poborów i czas przerwy między poborami, niezbędny do uzupełnienia ciepła w zasobniku.
Do zasobnika można podłączyć instalację cyrkulacji c.w.u., która sprawia, że z w punktach poboru mamy ciepłą wodę od razu po odkręceniu kranu. Przy takim rozwiązaniu, jak w każdym przypadku komfort jest kosztowny. Utrzymywanie ciepłej wody w zasobniku i w instalacji związane jest ze stratami ciepła, które muszą być pokrywane przez pracę kotła, co związane jest z dodatkowym zużyciem gazu. Kotły współpracujące z zasobnikami mogą mieć stosunkowo małą moc maksymalną, gdyż ciepło magazynowane jest w objętości zasobnika, a co za tym idzie proporcjonalnie niską moc minimalną i bardziej elastycznie dopasowuje się do zapotrzebowania na moc dla potrzeb c.o., a to w znacznym stopniu podnosi sprawność działania całego systemu grzewczego.

Ilość wody użytkowej i brak możliwości zastosowania cyrkulacji powoduje, że ciepła woda pojawia się w kranie po pewnym czasie, od jego otwarcia, tym dłuższym im bardziej rozległa jest instalacja c.w.u., dlatego kotły dwufunkcyjne przepływowe sprawdzą się w niedużych i prostych instalacjach.
Ograniczenia w komforcie korzystania z ciepłej wody, związane są również z zakresem mocy kotła. I tak: maksymalna moc kotła ogranicza jego możliwości w zapewnieniu utrzymania temperatury wody na zadowalającym poziomie w przypadku dużych poborów wody, a minimalna moc ogranicza możliwość utrzymania niskich temperatur wody przy niewielkich poborach.
Ponieważ kotły dwufunkcyjne podgrzewają wodę tylko wtedy, gdy jest ona pobierana, przykładem jest tu 28 EXA i VICTRIX TERA 28. Minusem jest mniejszy komfort cieplej wody w szczególności, długi czas oczekiwania, niż w przypadku kotłów z zasobnikiem. Jeżeli mamy mało miejsca na instalacje kotła, to kocioł dwufunkcyjny przepływowy będzie dla nas lepszym rozwiązaniem, jeśli jednak nie chcemy zrezygnować z komfortu posiadania cieplej wody na zawołanie, rozwiązaniem będzie kocioł z wbudowanym zasobnikiem np. Victrix Zeus 25 lub VICTRIX ZEUS SUPERIOR czy HERCULES CONDENSING.

Kotły gazowe

Wszystkie kotły KONDENSACYJNE spełniają wymogi programu Czyste Powietrze.
Są to:
• SERIA VICTRIX OMNIA
• SERIA VICTRIX TERA
• SERIA VICTRIX EXA ERP
• SERIA VICTRIX TT ERP
• SERIA VICTRIX MAIOR TT ERP
• SERIA VICTRIX ZEUS 25
• SERIA VICTRIX ZEUS SUPERIOR ERP
• SERIA VICTRIX ZEUS SUPERIOR (2021)
• SERIA HERCULES ERP

Przy każdym produkcie można pobrać deklaracje potwierdzające spełnianie wymogów programu.

Wartość takiego przeglądu to +/- 250 plus koszt dojazdu. Niemniej jednak jest to cena sugerowana i może się różnić od wartości końcowej. Warto o nią zapytać podczas umawiania wizyty serwisanta.

Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego, który z pewnością rozwieje wątpliwości.

Przestawienie kotła z trybu letniego na zimowy Oglądam

Przestawienie kotła z trybu zimowego na letni Oglądam

Nowoczesne urządzenia grzewcze wyposażone są w automatykę, która potrafi wykonać autodiagnostykę inaczej samokontrolę elementów elektronicznych podłączonych do płyty głównej. Dzięki tej funkcjonalności urządzenie, gdy tylko wykryje nieprawidłowości w swojej pracy, niezwłocznie może poinformować o tym użytkownika.

Kody błędów dzielimy na takie, których nie zdiagnozujemy i nie usuniemy bez pomocy i wizyty wykwalifikowanego serwisanta, oraz takie błędy – a bardziej komunikaty – gdzie użytkownik może usunąć nieprawidłowości we własnym zakresie – wykonując np. RESET urządzenia lub dopuścić wodę.
Podsumowując, nie zawsze wyświetlenie kodu błędu zwiastuje poważną awarię. Jeśli twój kocioł informuje Cię o nieprawidłowościach w swojej pracy, sięgnij do instrukcji obsługi, a w przypadku konieczności skorzystania z wykwalifikowanego serwisu – zrób to.

Więcej możesz przeczytać tutaj:

Kody błędów w kotłach gazowych Immergas – mała usterka czy poważna naprawa?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ oszczędność kotła zależy nie tylko od jego parametrów, ale również od instalacji grzewczej, z którą współpracuje i upodobań użytkownika. Im wyższe żądane temperatury w pomieszczeniach czy c.w.u. to wyższe koszty użytkowania.
To czy kocioł będzie pracował oszczędnie, zależy od prawidłowo dobranego modelu kotła do potrzeb klienta. Każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Specjaliści techniczni Immergas pomogą w doborze odpowiedniego urządzenia.

Koszty wykonania instalacji zależą od wielu czynników, nie tylko samego źródła ciepła. Aby uzyskać rzetelną odpowiedź na to pytanie, należałoby skontaktować się z instalatorem obu systemów grzewczych. Instalator na podstawie oceny budynku będzie w stanie wyliczyć koszt inwestycji obu źródeł ciepła oraz szacunkowe koszty eksploatacji. Na tej podstawie będzie można ocenić, która inwestycja okaże się bardziej opłacalna.

Zanim wezwiesz serwis, sprawdź w instrukcji kotła znaczenie wyświetlanego błędu lub skorzystaj z filmu instruktażowego TUTAJ, który przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie.

Tak, do kotłów gazowych możemy podłączyć dowolny termostat, którym będziemy programować tylko grzanie na c.o.
Termostat powinien posiadać beznapięciowy styk, którym podaje sygnał ON/OFF do kotła (ON-kocioł pracuje, OFF- kocioł nie pracuje).

Panele solarne, termostaty, sterowniki

Tybox 137
Zobacz film instruktażowy: Oglądam
Tybox 137+
Zobacz film instruktażowy:Oglądam
Super Car
Zobacz film instruktażowy: Oglądam

Każda inwestycja w pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych się opłaca. Obniżamy zapotrzebowanie na energię konwencjonalną, która to w naszym kraju jest w większej mierze produkowana z węgla, a ta powoduje degradację środowiska. Kolektory słoneczne przeznaczone są do podgrzewu cieczy, w 80% instalacji jest to podgrzew ciepłej wody użytkowej, ale nie zapominajmy o podgrzewie wody basenowej, czy wykorzystaniu ciepłej wody w innych procesach technologicznych. Maksymalne ilości pozyskanej energii przypadają na miesiące letnie, instalacje solarne pracują efektywnie od przełomu marca-kwietnia do połowy października pozwalając na obniżenie zapotrzebowania na energię potrzebną np. do produkcji ciepłej wody użytkowej nawet do 75%. Prawidłowo dobrana instalacja solarna powinna średnio – rocznie zaspokoić około 50% energii potrzebnej do podgrzewu c.w.u. Dla instalacji basenowych, zwłaszcza tych, które są wykorzystywane tylko latem, udział ten będzie oczywiście większy.
Jeżeli pytamy: Czy warto zainwestować w instalację solarną dla 3-osobowej rodziny? To tu odpowiedź nie jest tak jednoznaczna.
Po pierwsze, patrząc na wzgląd ekologiczny: każda inwestycja w energię odnawialną jest potrzebna i uzasadniona. Musimy dbać o środowiska nasze, ale i dla naszych potomnych. Po drugie, patrząc na względy czysto ekonomiczne, czas zwrotu inwestycji (standardowy układ do podgrzewu c.w.u.), to im mniej zużywamy ciepłej wody użytkowej na osobę, tym czas zwrotu inwestycji będzie dłuższy. Im niższa cena jednostkowa za kWh energii pierwotnej (nieodnawialnej) tym czas zwrotu inwestycji będzie dłuższy. Im większa jest cena jednostkowa energii pierwotnej do podgrzewu c.w.u., tym też czas zwrotu inwestycji będzie krótszy. Im więcej nasza rodzina zużywa ciepłej wody, tym czas zwrotu będzie krótszy. Nie wiemy, jednak jak będzie się kształtować cena jednostkowa energii w przyszłości – wiemy tylko tyle, że będzie rosnąć. Natomiast jest pewne, że od 01-01-2021 obniżono wartość wskaźnika EP – Energii Pierwotnej – określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia i przygotowania c.w.u. z wartości 95kWh/m2*rok na 70kWh/m2*rok. Aby uzyskać taką wartość współczynnika EP, nie wystarczy tylko zamontować kocioł kondensacyjny na pokrycie zapotrzebowania energię cieplną do c.o. i c.w.u., na instalacji będzie potrzebne urządzenie zasilane energią odnawialną, np. zestaw kolektorów słonecznych z zasobnikiem na potrzeby grzania c.w.u.

Pytanie, czy nasza instalacja w budynku jest dopiero montowana, czy budynek posiada już instalację i będziemy ją modernizować. Ważne jest to by po zamontowaniu instalacji solarnej, nastąpił jej rozruch i normalna eksploatacja układu. Jeśli montaż i uruchomienie instalacji będą na długo przed zamieszkaniem domowników w budynku, a instalacja nie będzie zabezpieczona przed działaniem energii słonecznej (np. przez zakrycie kolektorów słonecznych przed słońcem) nadmiar nieodebranej energii słonecznej może doprowadzić do zjawiska stagnacji kolektorów i szybszej degradacji układu. Pytanie, czy zależy nam na największym uzysku energii w danym roku, czy też jest to aspekt mniej ważny. Na pewno nie polecam montażu instalacji solarnej w środku zimy – chociażby ze względów bezpieczeństwa. Najlepiej montaż instalacji wykonać na początku wiosny, przed tzw. sezonem. Im wcześniejszy montaż, uruchomienie i eksploatacja instalacji, tym większy uzysk energii odnawialnej.