Polityka prywatności

§ 1


Immergas Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dostawcza 3A, 93-231 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 88187, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 729-176-74-82, kapitał zakładowy 400 000,- zł, zwana dalej „Immergas”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2


Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego strony internetowe Immergas, zwane dalej „Portalem”.

§ 3


1. Użytkownik w celu korzystania z poszczególnych usług dostępnych na Portalu musi wypełnić odpowiednie formularze. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych w formularzach jest dobrowolne, przy czym niezbędne do świadczenia usług, których one dotyczą.
3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularzy lub poda w trakcie kontaktu z Immergas, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4


1. Administratorem danych osobowych jest Immergas.
2. Immergas może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5


Immergas informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, obsługujące call-center, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu, prowadzenia marketingu oraz wysyłania wiadomości e-mail do Użytkowników.

§ 6


1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Immergas.
2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Użytkownik będzie ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Immergas lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 7


1. Immergas przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji marketingu Immergas, odpowiedzi na wiadomość skierowaną do Immergas lub rozwiązanie sprawy przedstawionej Immergas w trakcie kontaktu Użytkownika z Immergas, lub w celu wykonania umowy dotyczącej pięcioletniej gwarancji.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.
3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Immergas ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych, a na podstawie osobnej zgody do wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu Użytkownika w celu przekazywania mu informacji handlowych. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgody te mogą być w każdej chwili wycofane przez Użytkownika, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§ 8


Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykonanie umowy dotyczącej przedłużonej gwarancji, a po zakończeniu jej realizacji przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Immergas na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Immergas lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail, lub odwołania zgody na wykonywanie połączeń głosowych na telefon Użytkownika w celu prezentowania informacji handlowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Immergas będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

§ 9


Immergas stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 10


Z uwagi na specyfikę usługi, która wymaga identyfikacji drugiej strony umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usługi w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 11


1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Immergas Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: biuro@immergas.pl
2. Polityka znajduje się na stronie https://www.immergas.pl/O-nas/Polityka-prywatnosci oraz w siedzibie Immergas.