OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Ochrona danych osobowych
Ochronę danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące ochrony danych osobowych, które przetwarzamy.


2. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Immergas Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, 93-231, przy ul. Dostawczej 3a, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000088187, NIP: 729-176-74-82.

3. Klauzule informacyjne

Administrator informuje, że zostały sporządzone odrębne klauzule informacyjne do każdej czynności przetwarzania danych osobowych. Z treścią klauzul można zapoznać się w odpowiednich dokumentach i aplikacjach.

4. Cel przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych wykorzystuje dane osobowe w celu:
- realizacji umów,
- w celu podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy,
- realizacji usług,
- możliwości korzystania z aplikacji: CAIUS, 5 lat gwarancji, portal obsługi serwisowej, portal obsługi reklamacji,
- w celu uzasadnionego interesu prawnego administratora

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 a, b, c, f RODO

6. Zakres danych osobowych

Zakres danych osobowych jest zawsze adekwatny do celu przetwarzania danych osobowych.

7. Odbiorcy Danych Osobowych

a. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

b. Odbiorcami danych osobowych są:

- dostawcy usług IT,
- dostawcy usług logistycznych,
- dostawcy usług księgowych i płatniczych,
- dostawcy usług marketingowych,
- inni dostawcy niezbędni do realizacji celów

c. Przetwarzane dane osobowe są przekazywane do państw poza EOG w ramach korzystania przez Administratora z infrastruktury informatycznej.


8. Czas przetwarzania danych osobowych
Dane są przetwarzane na czas realizacji celu oraz czas niezbędny do wykazania realizacji celu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń;
Dane osobowe uzyskane na podstawie zgody są przetwarzane do czasu jej anulowania.

9. Prawa Podmiotów danych osobowych

Podmiotom danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, prawo żądania usunięcia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych, a także prawo ograniczenia przetwarzania danych i przenoszenia danych.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszelkie wnioski o możliwości skorzystania z przysługujących praw należy przesłać na adres email: biuro@immergas.pl

10. Dane osobowe z innych źródeł

Weryfikujemy dane klientów w bazie danych CEIDG i KRS.
Weryfikujemy dane i historię kredytową u ubezpieczyciela należności i w KRD.